Certyfikaty

tuv

forbes

oswiaty

gepard

skrzydla_biznesu

panel

Szkolenie konserwatorów dźwignic w tym wózków jezdniowych

1) Najważniejsze informacje

Termin: 05.12.2016-08.12.2016
Godzina rozpoczęcia: 16:00:00
Liczba miejsc: 45

Egzamin UDT: 14.12.2016

2) Opis szkolenia

Uczestnik kursu powinien być wyposażony we właściwą odzież roboczą; kombinezon, obuwie robocze ( również kalosze ) nakrycie głowy – wszystko uzależnione od pory roku.

Powinien przedstawić dowód osobisty i posiadane uprawnienia wydane przez UDT.

Do wystawienia faktury konieczne są następujące informacje i dokumenty:

–     aktualny wypis z KRS-u lub wypis z Rejestru Działalności Gospodarczej,

–     REGON,

–     NIP,

Osoby korzystające z zakwaterowania ponoszą opłatę za nocleg za wszystkie dni kalendarzowe trwania kursu.

Należność za szkolenie wraz z dodatkowymi świadczeniami ( nocleg, wyżywienie, itp. ) winna być uregulowana gotówką bądź przelewem do dnia egzaminu.

Osoby fizyczne nie kierowane przez pracodawców zobowiązane są do uregulowania należności za kurs w pierwszym tygodniu trwania szkolenia.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu teoretycznego i praktycznego przed komisją egzaminacyjną UDT jest zaliczenie kursu na podstawie obecności na wszystkich zajęcia.

Zajęcia teoretyczne rozpoczynają się każdego dnia kursu o godzinie 16:00,

Zajęcia trwają od poniedziałku do piątku oraz w razie konieczności w soboty. Wykłady składają się z modułów 4 lekcyjnych.

Wskazane jest aby osoba ubiegająca się o kwalifikacje konserwatora posiadała uprawnienia do obsługi danego urządzenia oraz posiadała praktykę w naprawach i konserwacji urządzeń pod nadzorem uprawnionego konserwatora minimum 1/2 roku.

3) Wymagania

Warunkiem  przyjęcia  na  kurs  jest :

–  ukończone 18 lat,

–  stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy operatora na danej maszynie potwierdzony orzeczeniem specjalisty medycyny pracy,

wykształcenie:

– ukończona szkoła podstawowa lub gimnazjum (dla operatorów suwnic i cięgników kat. IIIS i IIW, operatorów żurawi sterowanych z poziomu roboczego, operatorów dźwigów oraz podestów ruchomych),

– ukończona zasadnicza szkoła zawodowa lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego o kierunku elektrycznym lub mechanicznym (dla operatorów suwnic i cięgników kat. IIS, IS i IW, oraz wszystkich typów żurawi z wyjątkiem sterowanych z poziomu roboczego),

Konserwacja ( dodatkowo jedno z poniższych ) dla grupy uprawnień mechanicznych:

– świadectwo czeladnicze z zakresu elektromechaniki dźwignicowej, rok pracy zawodowej przy konserwacji lub naprawach danego urządzenia poddozorowego,

– świadectwo ukończenia odpowiedniej szkoły zasadniczej lub zawodowej lub równorzędnej oraz rok pracy zawodowej przy konserwacji lub naprawach danego urządzenia poddozorowego,

– tytuł kwalifikacyjny mistrza w zawodzie odpowiadającym pracy przy danym urządzeniu poddozorowym oraz 6m-cypracy zawodowej przy konserwacji lub naprawach tych urządzeń, danych urządzeń poddozorowych,

– świadectwo ukończenia średniej szkoły zawodowej bądź co najmniej 3 lata nauki odpowiedniej szkole wyższej i 6 miesięcy pracy zawodowej przy konserwacji lub naprawie danych urządzeń poddozorowych,

dla grupy uprawnień elektrycznych ponadto:

- odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci, w zakresie konserwacji i napraw urządzeń elektrycznych do 1 kV, jeżeli świadectwa te są wymagane odrębnymi przepisami lub warunkami UDT, stosownie do zakresu uprawnień.

Urząd Dozoru Technicznego, w uzasadnionych przypadkach, może uznać pracę zawodową przy innych urządzeniach niż dźwignice, za równorzędną z wymaganą praktyką. Ponadto wskazane jest posiadanie uprawnienia do obsługi danego urządzenia poddozorowego.

4) Wymagane dokumenty

Powinien przedstawić:

– dowód osobisty i posiadane uprawnienia wydane przez UDT,

– aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku,

– inne dokumenty dokumentujące wymagane doświadczenie zawodowe (wymagania kwalifikacyjne)

Do wystawienia faktury konieczne są następujące informacje i dokumenty:

–     aktualny wypis z KRS-u lub wypis z Rejestru Działalności Gospodarczej,

–     REGON,

–     NIP,

5) Dokument wydawany

Po ukończonym kursie i pozytywnym egzaminie UDT uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne z wpisem dotyczącym rodzaju i klasy uprawnień.

Osoby, które nie uzyskają pozytywnego wyniku egzaminu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Podobne szkolenia