Certyfikaty

Szkolenie operatorów pilarek mechanicznych do ścinki drzew klasa III – wszystkie typy

1) Najważniejsze informacje

Termin: 04.09.2017 – 09.09.2017
Godzina rozpoczęcia: 8:00:00
Liczba miejsc: 45

2) Opis szkolenia

pila

Uczestnik kursu powinien być wyposażony we właściwą odzież roboczą; kombinezon, obuwie robocze ( również kalosze ) nakrycie głowy – zależnie od pory roku.

Powinien przedstawić dowód osobisty i posiadane uprawnienia wydane przez IMBiGS.

Do wystawienia faktury konieczne są następujące informacje i dokumenty:

–     aktualny wypis z KRS-u lub wypis z Rejestru Działalności Gospodarczej,

–     REGON,

–     NIP,

Osoby korzystające z zakwaterowania ponoszą opłatę za nocleg za wszystkie dni kalendarzowe trwania kursu.

Należność za szkolenie wraz z dodatkowymi świadczeniami ( nocleg, wyżywienie, dodatkowe zajęcia praktyczne itp. ) winna być uregulowana gotówką bądź przelewem do dnia egzaminu.

Osoby fizyczne nie kierowane przez pracodawców zobowiązane są do uregulowania należności za kurs w pierwszym tygodniu trwania szkolenia.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu teoretycznego przed komisją jest zaliczenie egzaminu praktycznego z wynikiem pozytywnym.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 i trwają maksymalnie do godziny 17:00. Wykłady składają się z modułów 4 lekcyjnych.

Ćwiczenia na poligonie trwają 2(4) godziny zegarowe. Zajęcia na poligonie rozpoczynają się o godzinie 14:00 (12:00).

3) Wymagania

Warunkiem przyjęcia na kurs jest :

– ukończone 18 lat,

– wykształcenie co najmniej podstawowe (gimnazjalne).

4) Wymagane dokumenty

Uczestnik szkolenia winien przedstawić dowód osobisty, pesel, aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku operatora wybranej maszyny (urządzenia), książeczkę operatora w przypadku posiadania innych uprawnień IMBiGS

5) Dokument wydawany

Po ukończonym kursie i pozytywnym egzaminie przed komisją egzaminacyjną powołaną przez IMBiGS uczestnik kursu otrzymuje książeczkę operatora z wpisem dotyczącym rodzaju i klasy uprawnień.

Osoby, które nie uzyskają pozytywnego wyniku egzaminu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które uprawnia do złożenia egzaminu poprawkowego w dowolnym ośrodku szkoleniowy. Zaświadczenie ważne jest jeden rok.

Uprawnienie wg wzoru podanego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.U. Nr 118, poz. 1263 ).

 

W ramach szkolenia operatorów tzw sprzętu średniego można jednorazowo uzyskać uprawnienia do obsługi następujących urządzeń technicznych;

– zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych,

– przecinarek do nawierzchni dróg,

– pił mechanicznych do ścinki drzew,

– narzędzi udarowych ręcznych.

Cena pierwszego szkolenia wynosi 700,00zł , następnego 500,00zł, następnego 400,00zł, następnego 300,00zł

Podobne szkolenia