Certyfikaty

tuv

forbes

oswiaty

gepard

skrzydla_biznesu

panel

Szkolenie operatorów przecinarek do nawierzchni dróg klasa III – wszystkie typy

1) Najważniejsze informacje

Termin: 03.07.2017 – 15.07.2017
Godzina rozpoczęcia: 16:00:00
Liczba miejsc: 45

2) Opis szkolenia

przecinarka

Uczestnik kursu powinien być wyposażony we właściwą odzież roboczą; kombinezon, obuwie robocze ( również kalosze ) nakrycie głowy – uzależnione od pory roku.

Powinien przedstawić dowód osobisty i posiadane uprawnienia wydane przez IMBiGS.

Do wystawienia faktury konieczne są następujące informacje i dokumenty:

–     aktualny wypis z KRS-u lub wypis z Rejestru Działalności Gospodarczej,

–     REGON,

–     NIP,

Osoby korzystające z zakwaterowania ponoszą opłatę za nocleg za wszystkie dni kalendarzowe trwania kursu.

Należność za szkolenie wraz z dodatkowymi świadczeniami ( nocleg, wyżywienie, dodatkowe zajęcia praktyczne itp. ) winna być uregulowana gotówką bądź przelewem do dnia egzaminu.

Osoby fizyczne nie kierowane przez pracodawców zobowiązane są do uregulowania należności za kurs w pierwszym tygodniu trwania szkolenia.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu teoretycznego przed komisją egzaminacyjną jest zaliczenie kursu na podstawie obecności na wszystkich zajęcia oraz zdania egzaminu praktycznego z wynikiem pozytywnym.

Zajęcia rozpoczynają się pierwszego dnia kursu o godzinie 16:00, w pozostałe dni od godziny 16:00 i trwają maksymalnie do godziny 19:40. Zajęcia trwają od poniedziałku do piątku oraz w wybrane soboty. Wykłady składają się z modułów 4 lekcyjnych.

Ćwiczenia na poligonie trwają 2(4) godziny zegarowe. Zajęcia na poligonie rozpoczynają się o godzinie 14:00 (12:00).

3) Wymagania

Warunkiem przyjęcia na kurs jest : – ukończone 18 lat, – wykształcenie co najmniej podstawowe (gimnazjalne), – wskazane doświadczenie w obsłudze techniczno-eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności.

4) Wymagane dokumenty

Uczestnik szkolenia winien przedstawić dowód osobisty, pesel, aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku operatora wybranej maszyny, książeczkę operatora w przypadku posiadania innych uprawnień IMBiGS.

5) Dokument wydawany

Po ukończonym kursie i pozytywnym egzaminie przed komisją egzaminacyjną powołaną przez IMBiGS uczestnik kursu otrzymuje książeczkę operatora z wpisem dotyczącym rodzaju i klasy uprawnień.

Osoby, które nie uzyskają pozytywnego wyniku egzaminu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które uprawnia do złożenia egzaminu poprawkowego w dowolnym ośrodku szkoleniowy. Zaświadczenie ważne jest jeden rok.

Uprawnienie wg wzoru podanego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.U. Nr 118, poz. 1263 ).

W ramach szkolenia operatorów tzw sprzętu średniego można uzyskać uprawnienia do obsługi następujących urządzeń technicznych;

- zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych,

- przecinarek do nawierzchni dróg,

- pił mechanicznych do ścinki drzew,

- narzędzi udarowych ręcznych.

Cena pierwszego szkolenia wynosi 700,00zł , następnego 500,00zł, następnego 400,00zł, następnego300,00zł

Podobne szkolenia