Certyfikaty

Informacja dla osób chcących uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego KANN sp. z o.o. dotycząca przetwarzania danych osobowych.

1) Zakres danych gromadzonych przez P.U.P.KANN sp. z o.o.

Ośrodek szkoleniowy gromadzi tylko te dane, które są konieczne do wykonania działań wynikających ze specyfiki działalności firmy, tj. do przeprowadzenia szkoleń, zorganizowania egzaminu praktycznego i teoretycznego, wystawieniu faktur, uprawnień i stosownych zaświadczeń.

Rodzaj danych gromadzonych przez Administratora wynika z:

-Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.
-Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
-Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
-Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Ich zakres ogranicza się do:
-imię i nazwisko kursanta
-data urodzenia
-miejsce urodzenia
-imię ojca
-PESEL
-numer dowodu osobistego
-adres zamieszkania (kod, ulica, nr domu, nr lokalu)
-wykształcenie (w zakresie: podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, średnie, wyższe)
-posiadane uprawnia (w zakresie i/lub: rodzaj maszyny – parametr – klasa /lub typ/ – nr uprawnień – data uzyskania)
-długość stażu pracy na danej maszynie
-zawód
-adres zakładu pracy
-adres e-mail
-numer telefonu

2) Zakres przetwarzania danych osobowych.

Zakres przetwarzania danych osobowych w P.U.P.KANN sp. z o.o. wynika ze specyfiki działalności firmy i ogranicza się do:

-zbierania danych osobowych kursantów
-przygotowania stosownej dokumentacji potwierdzającej uczestnictwo w kursie i umożliwiającej przystąpienie do egzaminu końcowego tj.: wniosek egzaminacyjny, dziennik zajęć, dokumentacja szkolenia zawodowego, listy obecności, lista egzaminacyjna, protokoły egzaminacyjne, lista potwierdzająca otrzymanie materiałów szkoleniowych
-wystawienie faktury za wykonaną usługę
-wystawienie stosownych zaświadczeń i/lub uprawnień

Dane przekazane instytucjom egzaminującym ulegają dalszemu przetwarzaniu przez okres czasu określony w Polityce właściwych.