Certyfikaty

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 18 lipca 2001 r.

w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

 (Dz. U. z dnia 31 lipca 2001 r.)

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1)  tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych,

 2) rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji,

  3)  wzór wniosku o sprawdzenie kwalifikacji.

§ 2. 1. Sprawdzenie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę.

 1. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien określać:

  1)  rodzaj i zakres kwalifikacji, o których sprawdzenie ubiega się osoba zainteresowana,

  2)  imię i nazwisko,

  3)  datę i miejsce urodzenia,

  4)  numer PESEL,

  5)  adres stałego miejsca zamieszkania,

  6)  wykształcenie,

  7)  przebieg praktyki zawodowej,

  8)  miejsce pracy i adres pracodawcy,

  9)  zawód wykonywany,

  10)  posiadane zaświadczenia kwalifikacyjne,

  11)  zakład, w którym będzie możliwe przeprowadzenie egzaminu.

 1. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty za sprawdzenie kwalifikacji.

§ 3. 1. Komisja kwalifikacyjna, po stwierdzeniu kompletności wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, wyznacza termin egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, zwanego dalej „egzaminem”, powiadamiając o nim niezwłocznie wnioskodawcę.

 1. Egzamin składa się z dwóch części:

  1)  z egzaminu ustnego z wiedzy teoretycznej w zakresie określonym w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,

  2)  z egzaminu praktycznego polegającego na sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń technicznych.

 1. Szczegółową tematykę egzaminu ustala komisja kwalifikacyjna w zależności od rodzaju i zakresu kwalifikacji, o których sprawdzenie ubiega się osoba zainteresowana, i podaje ją do wiadomości tej osobie, na 14 dni przed terminem egzaminu.
 2. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, w którym stwierdza się jego wynik. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

§ 4. 1. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu w terminie 14 dni od dnia jego przeprowadzenia.

 1. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego.

§ 5. Jeżeli osoba zainteresowana nie przystąpiła do egzaminu w wyznaczonym terminie z przyczyn od niej niezależnych, na jej wniosek komisja kwalifikacyjna wyznacza następny termin egzaminu.

§ 6. Rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

 

WZÓR WNIOSKU O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI

 

…………………… ……., dnia ……………………..

 

………………………………………………..

(wnioskodawca) (adres) (adresat*)

WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(określić rodzaj i zakres kwalifikacji)

 1. Imię i nazwisko (litery drukowane) ……………………………………………………………………………………………….
 2. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………………………………………..
 3. Nr PESEL ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
 4. Adres stałego zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………
 5. Wykształcenie…………………………………………………………………………………………………………………………………
 6. Przebieg praktyki zawodowej ……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Miejsce pracy i adres pracodawcy ………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Zawód wykonywany……………………………………………………………………………………………………………………….
 2. Posiadane zaświadczenia kwalifikacyjne:
 3. a) obsługi …………………………………………
 4. b) konserwacji………………………………………
 5. c) inne ……………………………………………
 6. Wskazanie zakładu, w którym będzie możliwe przeprowadzenie egzaminu

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Potwierdzam podane wyżej dane i załączam dowód opłaty za sprawdzenie kwalifikacji.

……………………………………..

(podpis wnioskodawcy)

 

————————————————————————————————————————

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez jednostkę dozoru technicznego dla celów przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

……………………….., dnia……………………………………………………..    ………………………………………………………………….

(miejscowość)                                                                                                  (imię i nazwisko) (podpis)

 

————————————————————————————————————————–

*) Urząd Dozoru Technicznego – Oddział w ………………….

Transportowy Dozór Techniczny – Oddział w ………………

Wojskowy Dozór Techniczny – Delegatura w ……………….

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

 

z dnia 18 lipca 2001 r.

 

w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

 

(Dz. U. z dnia 31 lipca 2001 r.)

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321) zarządza się, co następuje:

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

 

RODZAJE URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH, PRZY KTÓRYCH OBSŁUDZE I KONSERWACJI WYMAGANE JEST POSIADANIE KWALIFIKACJI

 

 1. Urządzenia techniczne, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie kwalifikacji:

1) suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki, z wyjątkiem urządzeń z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów,

2) układnice do składowania ładunków w magazynach

3) układarki przeznaczone do układania torów,

4) dźwigi, z wyjątkiem dźwigów osobowych, dźwigów towarowych ze sterowaniem zewnętrznym, dźwigów towarowych małych i urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych,

5) wyciągi towarowe i wyciągi statków, podesty ruchome, z wyjątkiem załadowczych podestów burtowych,

7) dźwignice linotorowe,

8) urządzenia do manipulacji kontenerami,

9) osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie,

10) pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych,

11) zbiorniki stałe z zespołami napędowymi na skroplone gazy węglowodorowe oraz zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm3 – w zakresie napełniania,

12)  urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

13) wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia.

 1. Urządzenia techniczne, przy których konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji:

1) suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki,

2) układnice do składowania ładunków w magazynach,

3) układarki przeznaczone do układania torów,

4) dźwigi,

5) wyciągi towarowe i wyciągi statków,

6) podesty ruchome,

7) dźwignice linotorowe,

8) dźwigniki (podnośniki), z wyjątkiem dźwigników stanowiących fabryczne wyposażenie pojazdów oraz mechanizmów wywrotu skrzyń ładunkowych pojazdów i mechanizmów pochylania stołów technologicznych,

9) urządzenia do manipulacji kontenerami,

10) przenośniki osobowe i towarowe,

11) osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie,

12) pomosty ruchome z zespołem napędowym w przystaniach promowych.

13) wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia.